Svetski dan šuma – 21. mart

Kad uđete u šumu, kročili ste u čistu prirodu, u njen izvorni oblik. Nažalost, svedoci smo sve veće degradacije šumskih ekosistema. Svetski dan šuma svake godine nas podseća na važnost šuma za ljude i celu planetu, podiže svest o važnosti njihovog očuvanja za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

Srbija spada u srednje šumovite zemlje, što svakako ne umanjuje veliko prirodno bogatstvo i biološku raznovrsnost šumskih ekosistema. Oko 95% šumskog fonda čine lišćarske šume, a najčešće su bukove i hrastove.

Pored prirodnih faktora izazvanih insektima i elementarnih nepogodama, šume u Srbiji najviše ugrožava sam čovek. Na prvom mestu su bespravne seče koje smanjuju zdravlje i vitalnost šumskih ekosistema, a ovi efekti su dugotrajni. Za potrebe ogreva, u Srbiji se na godišnjem nivou poseče oko 43 km³ šume, uglavnom bespravno. Veliki procenat šuma nije obuhvaćen intenzivnim savremenim gazdovanjem, pa postoji dosta neuređenih šuma.

Najveće posledice na sve funkcije šuma predstavljaju šumski požari, čiji je izazvač u 95% slučajeva čovek. Posle razornog dejstva vatre, šumskim ekosistemima potrebne su decenije da bi se oporavili. Na mestu nekadašnjih šuma sve češće susrećemo obradive površine, livade i pašnjake. Stvaranje obradivog zemljišta na račun šume dovodi do erozije tla. Seča ogromnih kompleksa lužnjakovih šuma na području Vojvodine dovela je do toga da je sa svega 6,5% pošumljenosti, ovo danas regija sa najmanje šuma u Evropi.

Nekada ćete u šumi otkriti potok ili vodopad, ugledati zanimljivu gljivu ili neobičan cvet, čuti šuškanje životinje ili vetra u krošnji, a nekada ćete jednostavno upijati svim čulima mir i lepotu.
Čuvajmo šume, one su život!